14Γ: Irregular Futures

Sometimes Future Simple presents irregularities in its formation. 

Below you are given a table with these verbs. In this table you will find the Group AB verbs as well. 

Study the table. Keep in mind the Aorist stem and the relevant irregular verbs in the Aorist. 

The one table includes verbs that are formed based on the Subjunctive of the 2nd Aorist. (See Lesson 12Δ). 

The second table includes irregular verbs, which, however, do not have anything to do with the 2nd Aorist. 

Deriving the stem from 2nd Aorist
Ancient GreekModern Greek
PresentAorist SubjunctivePresentFuture Definite
ἐμβαίνωἐκβαίνωἀναβαίνωκαταβαίνωεὑρίσκωλέγωὁρῶβάλλω (ἐκβιβάζω)μανθάνωπάσχωκαταλαμβάνωἔρχομαιφεύγωτυγχάνωπίπτωτρώγωπίνω γίγνομαικαθέζομαιἔχωἐμβῶἐκβῶἀναβῶκαταβῶεὕρω εἴπωἴδωβάλω(-)μάθωπάθωκαταλάβωἔλθωφύγωτύχωπέσωφάγωπίω γένωμαι(ἐκαθέσθην)σχῶμπαίνωβγαίνωανεβαίνωκατεβαίνωβρίσκωλέωβλέπωβάζωβγάζωμαθαίνωπαθαίνωκαταλαβαίνωέρχομαιφεύγωτυχαίνωπέφτωτρώωπίνω γίνομαικάθομαιέχωθα μπωθα βγωθα ανεβώ/ ανέβωθα κατεβώ/ κατέβωθα βρωθα πωθα δωθα βάλωθα βγάλωθα μάθωθα πάθωθα καταλάβωθα έρθωθα φύγωθα τύχωθα πέσωθα φάωθα πιω θα γίνωθα καθίσω/ κάτσωθα έχω
Other Irregular Futures
Ancient GreekModern Greek
PresentAorist SubjunctivePresentFuture Definite
ἀκουώπταίωκαίωκλαίωδίδωμιφέρωἐθέλω/ θέλωστέλλωμένω(παρ)αγγέλλωἀκούσωπταίσωκαύσωκλαύσωδώσωἐνέγκω θελήσωστείλωμείνω(παρ)αγγείλωακούωφταίωκαίωκλαίωδίνωφέρω θέλωστέλνωμένωπαραγγέλνωθα ακούσωθα φταίξωθα κάψωθα κλάψωθα δώσωθα φέρωθα θελήσωθα στείλωθα μείνωθα παραγγείλω