4Γ: M1 Nouns

Hello everybody! 

Let’so go straight to the third lesson of this Chapter. 

In this lesson, we are talking about nouns, again! 

Let’s check the overview table again. (At this point I need to remind you that there is a group missing from this table with some nouns that exist only in MG. We will learn these later in the course).

Today we are learning the male nouns of Group M1. You can see that they really do resemble a lot with the AG 1st Declension. 

Declension AGExamplesDeclension MGEndingsExamples
1st Decl.ὁ ταμί-αςοἱ ταμί-αιM1-ας-εςο ταμίαςοι ταμίες
ὁ μαθητ-ήςοἱ μαθητ-αί-ης-εςο μαθητήςοι μαθητές
2nd Decl.ὁ ἄνθρωπ-οςοἱ ἄνθρωπ-οιM2-ος-οιο άνθρωποςοι άνθρωποι
3rd Decl.ὁ γραμματ-εύςοἱ γραμματ-εῖς M3-έας-είςο γραμματέαςοι γραμματείς

This Group has two possible endings, in -ας and in -ης. 

Let’s start from the masculines in -ας. Let’s first see the declension in AG, since you already know it. 

Ancient Greek
SingularPlural
Nominativeὁ ταμίαςοἱ ταμίαι
Genitiveτοῦ ταμίουτῶν ταμιῶν
Dativeτῷ ταμίᾳτοῖς ταμίαις
Accusativeτὸν ταμίαντοὺς ταμίας
Vocative(ὦ) ταμία(ὦ) ταμίαι

Now let’s see the MG declension.

Modern Greek
SingularPlural
Nominativeο ταμίαςοι ταμίες
Genitiveτου ταμίατων ταμιών
Dative
Accusativeτον ταμίατους ταμίες
Vocativeταμίαταμίες

Can you spot any similarities?

Any differences?

Now let’s check the masculines in -ης

First in AG.

Ancient Greek
SingularPlural
Nominativeὁ μαθητήςοἱ μαθηταί
Genitiveτοῦ μαθητοῦτῶν μαθητῶν
Dativeτῷ μαθητῇτοῖς μαθηταῖς
Accusativeτὸν μαθητήντοὺς μαθητάς
Vocative(ὦ) μαθητά(ὦ) μαθηταί

And now in MG.

Modern Greek
SingularPlural
Nominativeο μαθητήςοι μαθητές
Genitiveτου μαθητήτων μαθητών
Dative
Accusativeτον μαθητήτους μαθητές
Vocativeμαθητήμαθητές

Modern Greek is a bit simpler right?

Remember!

We need to be a bit careful with the accent in Group M1. 

The masculines of Group M1 are most of the times stressed in the last syllable in Genitive Plural. 

For example,

ο τουρίστας → των τουριστών

ο στρατιώτης → των στρατιωτών

ο πολίτης → των πολιτών

Caution!

Many M1 masculines derive from the AG 3rd Declension.

Take a look at some examples. 

e.g. ὁ πίναξ (Ονομαστική α.ε.) 🡪 τον πίνακα (Αιτιατική α.ε.) 🡪 ο πίνακας (Ονομαστική ν.ε.) (board)

ὁ κήρυξ 🡪 τόν κήρυκα 🡪 ο κήρυκας (messenger)

ὁ φοίνιξ 🡪 τόν φοίνικα 🡪 ο φοίνικας (phoenix)

ὁ ἔρως 🡪 τόν ἔρωτα 🡪 ο έρωτας (love)

ὁ φύλαξ 🡪 τόν φύλακα 🡪 ο φύλακας (guard)

ὁ χειμών 🡪 τόν χειμῶνα 🡪 ο χειμώνας (winter)

ὁ Ἕλλην 🡪 τόν Ἕλληνα 🡪 ο Έλληνας 

ὁ ἡγεμών 🡪 τόν ἡγεμόνα 🡪 ο ηγεμόνας (ruler)

ὁ γείτων 🡪 τόν γείτονα 🡪 ο γείτονας (neighbour)

ὁ ῥήτωρ 🡪 τόν ῥήτορα 🡪 ο ρήτορας (orator)

ὁ πατήρ 🡪 τόν πατέρα 🡪 ο πατέρας (father)

ὁ ἀνήρ 🡪 τόν άνδρα 🡪 ο άνδρας (man) 

(or ο άντρας)

The same happens with the masculines ὁ ἥρως (hero) και ὁ Τρώς (Troad). 

They become ο ήρωας – οι ήρωες, ο Τρώας – οι Τρώες.

These nouns that derive from the 3rd Declension, they drop the accent by one syllable in the Genitive Plural, e.g. οι πίνακες → των πινάκων, not των πινακών. 

This rule does not apply for:

οι Τρώες → των Τρώων

οι πατέρες → των πατέρων